Khu kinh tế Bình Định

LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban: Nguyễn Phi Long
 Sinh ngày:   12/3/1976
 Quê quán: TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 Học hàm học vị: Thạc sĩ QTKD giao thông vận tải
 Điện thoại 0915423260
 Lĩnh vực công việc phụ trách : 
 
Phụ trách chung các mặt hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế, trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:
1.1 Cơ chế, chính sách đầu tư phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được giao quản lý trên địa bàn tỉnh.
- Kế hoạch phát triển chung của Ban Quản lý Khu kinh tế; đầu tư, hợp tác quốc tế; cải cách thủ tục hành chính;
- Các nhiệm vụ trọng tâm và các dự án trọng điểm;
- Xây dựng kế hoạch, giải pháp huy động nguồn lực đầu tư phát triển Khu kinh tế, khu công nghiệp.
1.2 Quyết định lựa chọn các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm: Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu.
1.3 Quyết định lựa chọn các dự án đầu tư của các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế, gồm: cấp, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định giao đất; cho thuê đất các dự án đầu tư.
1.4 Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và quy hoạch chi tiết khu công nghiệp, khu chức năng trong Khu kinh tế thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế.
1.5 Công tác tổ chức, cán bộ; quy hoạch, đào tạo công chức, viên chức; công tác thanh tra, kiểm tra của Ban Quản lý Khu kinh tế.
1.6 Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng xét sáng kiến Ban Quản lý Khu kinh tế.
 
 
 Phó Trưởng ban: Phan Việt Hùng
http://kktbinhdinh.vn/Uploads/images/H%C3%B9ng%20PTB.jpg  Sinh ngày:  06/10/1964
 Quê quán:  Phù Mỹ, Bình Định
 Học hàm học vị:  Kỹ sư xây dựng
 Điện thoại  056 3546 668
 Lĩnh vực công việc phụ trách : 
 
Được phân công làm Phó Trưởng ban thường trực; được ủy nhiệm điều hành, giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Trưởng ban (trừ ký các văn bản thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Trưởng ban) khi Trưởng ban vắng mặt.
Giúp Trưởng ban chỉ đạo và thực hiện các lĩnh vực:
2.1 Công tác tổng hợp; hành chính, quản trị, kinh phí chi thường xuyên của Ban Quản lý Khu kinh tế; cải cách hành chính; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo tại Ban Quản lý Khu kinh tế; quản lý xuất bản Bản tin Khu kinh tế.
2.2 Công tác quản lý đầu tư:
- Giúp Trưởng ban trong việc xây dựng cơ chế, chính sách chung về đầu tư phát triển Khu kinh tế, khu công nghiệp.
- Giúp Trưởng ban trong việc lựa chọn các dự án đầu tư của các nhà đầu tư, gồm: cấp, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Được ủy nhiệm ký thay Trưởng ban đối với các trường hợp điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; và Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp thời hạn giải quyết thủ tục hành chính đã gần hết nhưng Trưởng ban vắng mặt, tuy nhiên phải xin ý kiến Trưởng ban trước khi ký ban hành.
- Tham gia thực hiện công tác xúc tiến, thu hút dự án đầu tư của các thành phần kinh tế vào Khu kinh tế, khu công nghiệp:
+ Thông tin, tuyên truyền, quảng bá; cung cấp thông tin và hướng dẫn thủ tục cho nhà đầu tư;
+ Xem xét, thẩm tra các dự án đăng ký đầu tư trước khi trình Trưởng ban chấp thuận chủ trương đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
+ Chủ trì phối hợp giải quyết các thủ tục và yêu cầu của dự án sau cấp phép đầu tư cho đến khi dự án đi vào vận hành.
2.3 Công tác quản lý quy hoạch và xây dựng:
- Chủ trì phối hợp thẩm định quy hoạch các dự án, khu chức năng trình cấp thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo xử lý các đề xuất về điều chỉnh tổng mặt bằng của doanh nghiệp;
- Chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật/bản vẽ thi công các dự án đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế, khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế; 
- Được ủy quyền cấp Giấy phép xây dựng cho các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, quản lý xây dựng theo quy hoạch; thiết kế; chất lượng công trình xây dựng đầu tư trong Khu kinh tế, khu công nghiệp.
2.5 Giúp Trưởng ban Quản lý, điều hành việc thực hiện các công trình hạ tầng bằng nguồn vốn Ngân sách do Ban Quản lý Khu kinh tế làm chủ đầu tư:
- Chỉ đạo Công tác kế hoạch và quản lý các dự án đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế.
- Chỉ đạo lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư; chủ trì tổ chức đấu thầu trình thẩm định, phê duyệt;
- Chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thi công công trình; chủ trì phối hợp xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công, quản lý chất lượng công trình, công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư, quyết toán vốn đầu tư;
- Chỉ đạo tổ chức quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình đã đầu tư;
- Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu, nội dung hợp đồng xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách do Ban Quản lý làm Khu kinh tế chủ đầu tư.
2.6 Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ xây dựng Khu kinh tế, Khu công nghiệp:
- Chỉ đạo phối hợp tổ chức kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án;
- Thường trực Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án trong Khu kinh tế; Tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án của tỉnh liên quan đến Khu kinh tế, Khu công nghiệp;
- Chỉ đạo công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư theo phương án được duyệt; 
- Phối hợp chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; cưỡng chế thu hồi đất của hộ dân liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng. 
2.7 Phối hợp đôn đốc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp do chính quyền địa phương trực tiếp thực hiện.
2.8 Quản lý Bản tin Khu kinh tế, website Ban Quản lý Khu kinh tế.
Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các phòng, đơn vị:
          - Văn phòng Ban;
          - Phòng Quản lý đầu tư;
          - Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng;
- Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế.
 
 Phó Trưởng ban: Nguyển Thanh Nguyên
http://kktbinhdinh.vn/Uploads/images/tin%20tuc/Nguyen.jpg  Sinh ngày:  20/12/1970
 Quê quán:  Cát Tài, Phù Cát, Bình Định
 Học hàm học vị:  Thạc sỹ kinh tế
 Điện thoại  0903500324
 Lĩnh vực công việc phụ trách : 
Giúp Trưởng ban chỉ đạo và thực hiện các lĩnh vực:
3.1 Công tác quản lý doanh nghiệp:
- Chỉ đạo theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, khu công nghiệp khi đi vào vận hành dự án theo mục tiêu đăng ký đầu tư; phối hợp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp;
- Chỉ đạo theo dõi, quản lý việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật lao động đối với người lao động của doanh nghiệp; ký các thủ tục hành chính liên quan đến người lao động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Chủ trì phối hợp quản lý người lao động nước ngoài; ký cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài trên cơ sở cho phép của UBND tỉnh;
- Chỉ đạo công tác hỗ trợ đào tạo nghề của doanh nghiệp; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động thuộc diện di dời, giải tỏa.
- Phối hợp quản lý công tác phòng chống cháy nổ; an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp;
- Chủ trì, phối hợp phát động công tác thi đua, khen thưởng; vận động thành lập tổ chức công đoàn của doanh nghiệp. 
3.2 Quản lý tài nguyên và môi trường trong Khu kinh tế, khu công nghiệp:
- Chủ trì phối hợp tổ chức thẩm định và phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Đề án BVMT; thực hiện xác nhận Kế hoạch BVMT và xác nhận khác về BVMT của các dự án đầu tư vào Khu kinh tế, các Khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế;
          - Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý BVMT sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường;
          - Tổ chức thẩm định các dự án khai thác tài nguyên, khoáng sản trong Khu kinh tế trước khi trình Trưởng Ban hoặc UBND tỉnh cấp phép theo thẩm quyền;
          - Chỉ đạo công tác giao đất, cho thuê đất; ký Quyết định giao lại đất, cho thuê đất đối với các tổ chức thực hiện dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội và Quyết định giao lại đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mắt bằng theo phương án được duyệt; ký Quyết định miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; ký thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
          - Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể của các dự án trên địa bàn Khu kinh tế; quản lý chống lấn chiếm đất đai và xây dựng nhà cửa trái phép trên diện tích lấn chiếm của các hộ dân; chống khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép trong Khu kinh tế;
          - Chỉ đạo theo dõi, quản lý, bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế và các Khu công nghiệp.
3.3 Chỉ đạo công tác của Văn phòng đại diện Ban Quản lý tại khu công nghiệp, khu kinh tế.
3.4 Chỉ đạo công tác theo dõi, bảo đảm an ninh, trật tự trong Khu kinh tế, khu công nghiệp. 
Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các phòng, đơn vị:
- Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường;
- Phòng Quản lý doanh nghiệp;
- Văn phòng đại diện Ban Quản lý tại khu công nghiệp, khu kinh tế;
- Đội Bảo vệ Khu kinh tế Nhơn Hội.
 
LIÊN KẾT WEBSITE
  • Đang truy cập7
  • Tổng lượt truy cập1,190,255
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây